Iteratory

Iteratory nie są oryginalnym pojęciem w rubym. Są one powszechnie używane w językach obiektowych. Również stosuje się je w Lispie, chociaż nie są one nazywane iteratorami. Jednakże pojęcie iteracji jest nieznaną jedną z wielu, które powinny być wyjaśnione w sposób bardziej szczegółowy.

Czasownik iterate znaczy to samo co "wiele razy", więc iterator jest czymś, co robi to samo wielokrotnie.

Kiedy piszemy kod, potrzebujemy pętli w różnych sytuacjach. W C, kodujemy je używając for lub while. Dla przykładu,

char *str;
for (str = "abcdefg"; *str != '\0'; str++) {
 /* tutaj operacje na znaku */
} 

Składnia for(...) w C stanowi abstrakcję, aby pomóc w tworzeniu pętli, ale test z *str przeciwko pustemu znakowi wymaga od programisty znajomości szczegółów o wewnętrznej strukturze łańcucha. To sprawia, iż ​​czuję że język C jest niskiego poziomu. Języki wyższego poziomu odznaczają się bardziej elastycznym wsparciem iteracji. Rozważmy następujący skrypt powłoki sh:

#!/bin/sh

for i in *.[ch]; do
 # ... tutaj byłoby coś do zrobienia na każdym pliku
done

Wszystkie pliki źródłowe i nagłówkowe C w bieżącym katalogu są przetwarzane, a powłoka systemowa zarządza szczegółami i podstawia nazwy plików jeden po drugim. Myślę, że to działa na wyższym poziomie niż C, prawda?

Ale jest to jeszcze do rozważenia: jest w porządku gdy język dostarcza iteratorów dla wbudowanych typów danych, również rozczarowanie, gdy musimy wrócić do pisania nisko poziomowych pętli do iteracji na własnych typach danych. W OOP, użytkownicy często definiują jeden typ danych po drugim, więc to może być poważny problem.

Więc każdy język zorientowany obiektowo zawiera kilka udogodnień dla iteracji. Niektóre języki zapewniają specjalną klasę do tego celu; Ruby pozwala na definiowanie iteratorów bezpośrednio.

Typ String Rubiego posiada kilka użytecznych iteratorów:

ruby> "abc".each_byte{|c| printf "<%c>", c}; print "\n"
<a><b><c>
  nil

each_byte jest iteratorem dla każdego znaku w łańcuchu. Każdy znak jest podstawiany do zmiennej lokalnej c. To można przełożyć na coś, co wygląda trochę jak kod C ...

ruby> s="abc";i=0
  0
ruby> while i<s.length
  |  printf "<%c>", s[i]; i+=1
  | end; print "\n"
<a><b><c>
  nil

... Jednakże iterator each_byte jest zarówno koncepcyjnie prostszy i bardziej pewny przy kontynuowaniu pracy, nawet jeśli klasa String diametralnie zmieni się w przyszłości. Jedną z zalet iteratorów jest to, że wydają się być solidne, w obliczu takich zmian; rzeczywiście ogólnie jest to cechą dobrego kodu. (Tak, bądźmy cierpliwi, mamy zamiar rozmawiać o tym, czym są klasy, także.)

Inny iterator dla String'a to each_line.

ruby> "a\nb\nc\n".each_line{|l| print l}
a
b
c
  nil

Zadania, które podejmują większość wysiłku w programowaniu w C (wyszukiwanie ograniczników linii, generowanie podciągów, itp) można łatwo rozwiązać za pomocą iteratorów.

Instrukcja for pojawiająca się w poprzednim rozdziale robi iterację sposobem iteratora each. each na string działa tak samo jak each_line, więc możemy przepisać powyższy przykład z użyciem for:

ruby> for l in "a\nb\nc\n"
  |  print l 
  | end
a
b
c
  nil

Możemy użyć struktury sterowania retry w połączeniu z iterowaną pętlą która to będzie ponawiała pętlę od początku.

ruby> c=0
  0
ruby> for i in 0..4
  |  print i
  |  if i == 2 and c == 0
  |   c = 1
  |   print "\n"
  |   retry
  |  end
  | end; print "\n"
012
01234
  nil

Zastąpienie retry w powyższym przykładzie z redo spowoduje ponowne uruchomienie pętli z bieżącym stanem iteracji, co da na wyjściu:

012
234

yield występuje czasami w definicji iteratora. yield przenosi sterowanie do bloku kodu, który zostanie przekazany do iteratora (ta zostanie omówiona bardziej szczegółowo w rozdziale o obiektach procedury). Poniższy przykład definiuje iterator powtórki(z ang. repeat), który powtarza blok kodu liczbę razy określonych w argumencie.

ruby> def repeat(num)
  |  while num > 0
  |   yield
  |   num -= 1
  |  end
  | end
  nil
ruby> repeat(3) { puts "foo" }
foo
foo
foo
  nil

Z retry można zdefiniować iterator który będzie działał podobnie do standardowego while z Rubiego.

ruby> def WHILE(cond)
  |  return if not cond
  |  yield
  |  retry
  | end
  nil
ruby> i=0; WHILE(i<3) { print i; i+=1 }
012  nil

Czy rozumiesz, co to jest iterator? Istnieje kilka ograniczeń, ale możesz napisać swoje oryginalne iteratory; i faktycznie, ilekroć definiujesz nowy typ danych, często wygodnie jest zdefiniować odpowiednie iteratory, do obchodzenia się z nim. W tym sensie, powyższe przykłady nie są zbyt użyteczne. Możemy porozmawiać o praktycznych iteratorach po otrzymaniu lepszego zrozumienia czym są klasy.

Davidbar
Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse. The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water. The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats. When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time. The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.
Robertideor
Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans. https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-achat/
123456
123456
123456
123456
123456
123456
/*1*/{{805159663+958349624}}
123456
123456
123456 expr 837907896 + 824987616
123456
123456
123456
123456
123456
123456
${803802733+808343053}
123456
123456
${823082783+842389021}
123456
123456|expr 805657163 + 909990782
123456
123456
123456
123456
123456
123456
${(931751150+847537232)?c}
123456
123456
123456$(expr 835438936 + 951302777)
123456
${@var_dump(md5(795883229))};
123456
123456
#set($c=920831573+876101671)${c}$c
123456
123456
123456&set /A 849630544+994707482
${854008448+959086315}
123456
123456
123456
123456
'-var_dump(md5(114423460))-'
123456
123456
<%- 965728333+849726290 %>
123456
123456
expr 904544087 + 946452067
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
${@var_dump(md5(109016408))};
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
'-var_dump(md5(560647128))-'
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456 expr 818822099 + 873367254
123456
123456
123456
123456|expr 918895048 + 905760520
123456
123456
123456
123456$(expr 861657336 + 893479179)
123456
123456
123456
123456&set /A 887510171+975472911
123456
123456
123456
expr 983829672 + 948989980
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
/*1*/{{917387421+993269493}}
123456
${828110981+968247641}
123456
${(920059274+898543279)?c}
123456
#set($c=954019930+939751144)${c}$c
123456
<%- 850939023+836785062 %>
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456/**/and+4=4
123456
123456/**/and+4=6
123456
123456'and'd'='d
123456
123456'and'i'='v
123456
123456"and"x"="x
123456
123456"and"u"="n
123456
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
123456
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)
123456
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
123456
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
123456
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
123456
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
123456
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
123456
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/
123456
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
123456
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0
123456
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
123456
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/
123456
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
123456
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
123456
123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0)
123456
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',2)
123456
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',0)='k
123456
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',2)='n
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456/**/and+0=0
123456
123456/**/and+4=6
123456
123456'and'm'='m
123456
123456'and'l'='a
123456
123456"and"e"="e
123456
123456"and"i"="p
123456
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
123456
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)
123456
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
123456
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
123456
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
123456
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
123456
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
123456
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/
123456
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
123456
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0
123456
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
123456
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/
123456
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
123456
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
123456
123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',0)
123456
123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',2)
123456
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)='o
123456
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',2)='e
123456